بخش 4-3

درک آموزه های دینی

4.2

پس چرا این میراث بس غنی نقشی محوری در بیداری کاوش روحانی عصر حاضر ایفا نمی‌کند؟

در حاشیه، کوشش‌های مجدّانه‌ای در کار است تا تعالیمی را که

هستۀ روحانی
ابدی
قوانین اجتماعی
فانی
تعالیم اجتماعی این ادیان، که برای ازمنۀ گذشته طراحی شده اند، نمی توانند نیازهای مدرنیته را بر آورده سازند.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما