بخش 5-2

تعاریف دین

  • فرقه های بسیاری که در حال حاضر وجود دارند
  • یکی یا هریک از نظام های عقیدتی مستقل در تاریخ که همۀ تمدّن ها را شکل داده و الهام بخشیده اند
  • نگرشی به زندگی؛ احساس ارتباط با حقیقتی که فراتر از موجودیّت مادّی است
  • روش زندگی افرادی که مراسم مذهبی سخت و ترک لذّت های نفسانی را در پیش گرفته اند به طوری که کاملاً از بقیّۀ افراد جامعه جدا شده اند.
مفاهیم متنوّع و متضاد دین در یک چیز مشترک هستند: همۀ آنها بر چیزی فرابشری محدودیت های بشری القاء می کنند.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما