بخش 8-6

نیازهای زمانی که ما در آن زندگی می کنیم

8.4

روابط اجتماعی مقابله ننموده و یا صریحاً در مورد آنها سخت‌گیری نکرده است.

محکوم ساختن دین به این خاطر که هیچ ‌یک از ادوار متوالیش موفّق به اصلاح کلّیّۀ خطاهای اجتماعی نشده ‌است به منزلۀ انکار تمام مطالبی است که در بارۀ ماهیّت پیشرفت‌ انسان آموخته شده است.

این گونه کهنه‌اندیشی‌ ناگزیر موانع روانی شدیدی به وجود می‌آورد که انسان را از درک و رویارویی با مقتضیات زمان خود باز می‌دارد.

8.5

که مدّت‌ها پیش مأموریّت خود را به اکمال رسانده است به جامعۀ امروز تحمیل نمایند.

این اصل که حضرت بهاءالله آن را تذکّر می‌دهد برای درک نقش اجتماعی دین حائز اهمّیّت فوق‌العاده‌ای است:

"درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید." [47]

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما