بخش 9-1

اصولی که برای این عصر ظاهر شده اند

1
تحرّی حقیقت به طور مستقل و به دور از خرافات و سنّت های گذشته
2
نفی همۀ گونه های تعصّب اعم از مذهبی، نژادی، طبقاتی و ملّی
3
وحدت عالم انسانی (تعلیم محوری و اصل اساسی دیانت بهایی)
4
وحدت اساس ادیان
5
تساوی زن و مرد
6
دین باید مطابق علم و عقل باشد
7
وحدت لسان و خط
8
تعلیم و تربیت عمومی و اجباری
9
تعدیل معیشت اقتصادی
10
تأسیس محکمه کبری بین المللی
11
کار کردن با روحیۀ خدمت به منزلۀ عبادت است
12
تآسیس صلح عمومی
روی شماره ها کلیک کنید تا تعلیم مربوطه را مشاهده نمایید.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما