بخش 9-3

دانش
اصولی که برای این عصر ظاهر شده اند.
اراده
«با ظهور حضرت بهاءالله، اصول و تعالیمی که برای بلوغ جمعی نوع بشر لازم است، مجهّز به نیرویی شده است که می‌تواند در اعماق انگیزه‌های بشری نفوذ کند و موجب تقلیب و دگرگونی شود.»
عمل
«سير تحوّلى که امر بهائى به راه انداخته پيشرفتش بر اثر تحوّل اساسى در وجدان آدمى است و هر کس که بر خدمت امر بهائى قيام کند جهادى در مقابل خويش دارد که بايد خود را از تعلّق به افکار و اولويّات موروثى که مغاير و مخالف با ارادۀ الٓهى در اين عصر بلوغ انسان است به کلّى برهاند».
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما