بخش 11-1

اتّحاد
تفرقه
 • محک پیشرفت بشری
 • بنا نهادن بر اساس اعتماد
 • مردم:
  • در رویارویی با دیگران گشاده بودن
  • عمل بر اساس دیانت
  • گذشتن از خواسته های خود
  • تلاش برای ایجاد یک آیندۀ مشترک
«اگر بتوان چیزی را شرّ نامید، مطمئنّاً آن چیز نقضِ عمدیِ پیمان‌های صلح و هم‌زیستی است که با تحمّل مرارت به دست آمده و بدان وسیله مردم خیرخواه می‌کوشند تا از گذشتۀ تاریک بگسلند و بهیاری دیگران آینده‌ای نو بنا نهند.»
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما