بخش 13-1

ظهور و تمدّن

هر زمان که موعود ٓالهى ظاهر شد جامعۀ اهل ايمان گرد اين نقطۀ مرکزى که صاحب امر و حيات روحانى آنان بود جمع آمدند و نظام ارزشهاى جديدى به وجود آمد و وجدان و رفتار افراد انسانى ترتيبى تازه يافت. علم و صنعت و هنر نيز جواب مساعد داد. بالاخره قوانين و تشکيلات امور اجتماعى از نو ساخته شد. تمدّنى نوين ظاهر شد و کم کم به پيش رفت و کسى بر مقاومتش قادر نيامد. تمدّنى که آمال بشر را برمى آورد و استعدادهاى نهفتۀ ميليونها نفر را چنان به عرصۀ شهود مى رساند که بنيان جهانى نوين مرتفع مى گشت، جهان نوينى که براى اهل ايمان که معتقدند " ّکل به وجود او قائمند و از فيض او ظاهر و به او راجع" واقعى تر از جهانى است که بر پايۀ مادى اين عالم خاک استوار است. در قرنهاى بعد از هر ظهورى جامعۀ انسانى همواره اساس يکپارچگى و اعتماد به نفس خود را بر آن ّقوۀ ّ محرکۀ روحانى که سبب پيدايش جامعه گرديده استوار می سازد.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما