بخش 13-2

استقرار سلطنت خدا بر روی زمین

13.1

یکی از بارزترین ویژگی‌های عصر تجدّد بیدار شدن ذهن همگان به ‌آگاهی تاریخی بوده است.

از جمله پیامدهای این تحوّلِ بنیادی در چشم‌انداز بشر که تبلیغ پیام حضرت بهاءالله را به مراتب آسان‌تر می‌کند این است که مردم توان آن را یافته‌اند که اگر به آنان فرصت داده شود دریابند که همۀ کتب مقدّسه اصل ماجرای پرشور رستگاری را در بستر تاریخی مطرح می‌کنند. با وجود زبان ظاهریِ رمز و استعاره‌ای که در کتب مقدّسه به کار برده شده، دین از طریق حکم بی‌قاعدۀ سحر و جادو عمل نمی‌کند بلکه فرایندی است که طیّ آن نوایای الهی در دنیایی مادّی که خداوند بدین منظور آفریده است به تدریج تحقّق می‌یابد.

بیداری جهانی وجدان تاریخی
ماجرای پرشور رستگاری در بستر تاریخی
فرایند اجرایی که در جهان مادی آشکار می شود
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما