خوش آمدید

حضرت بهاءالله به ما می آموزند که نیروی محرّکی که ورای متمدّن شدن سرشت آدمی قرار دارد، شفاعت خداوند به طور متوالی در طول تاریخ بوده است. این پدیده که با رسالت شخصیت هایی متعالی چون ابراهیم، کریشنا، موسی، بودا، مسیح و محمد مرتبط است، همیشه در مدت زمان معیّنی اتّفاق می افتد؛ شروع و پایانی ندارد، زیرا برای نظام تکاملی جهان ضروری است.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما