بررسی اجمالی

حضرت بهاءالله بلوغ نسل بشر را با تجربه تک تک اعضای آن که در مراحل طفولیت، کودکی و نوجوانی مبارزه می کنند، مقایسه می کند.

امروز، بشریت وارد مرحله بلوغ جمعی خود شده است، و این ظرفیت را دارد که کل چشم انداز توسعه خود را به عنوان یک فرآیند واحد ببیند. چالش بلوغ این است که بپذیریم ما یک مردم هستیم، خود را از هویت های محدود گذشته رها کنیم و با هم پایه های یک تمدن جهانی را بسازیم.

سرفصل های درس