معرفی

در این بخش از سایت، معرفی و مقدمه ای بر سند "دین الهی یکی است" را مطالعه خواهید کرد. همچنین متن توسط گوینده به شکل صوتی برای شما پخش می شود.

سند

در این قسمت از سایت، متن سند به صورت پاراگراف به پارگراف توسط گوینده به صورت صوتی برای شما پخش می شود و می توانید همزمان متن را نیز مطالعه کنید. متن سند به صورت کامل نیز در دسترس شما قرار دارد.

درس

این بخش از سایت قسمتی از سند اصلی "دین الهی یکی است" نمی باشد. بلکه فرصتی برای تعمق بیشتر بر روی مفاهیم این سند است که به صورت چند رسانه ای تهیه شده است. تمام 13 بخش سند اصلی در این جا تحت پوشش قرار داده شده است.

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما