نیاز اساسی که نژاد بشر در قرن بیست و یکم با آن مواجه است، یافتن دیدگاهی وحدت بخش از ماهیت انسان و جامعه است. چنین بینشی در نوشته های حضرت بهاءالله (1817-1892) آشکار می شود.

wb_sunny

معرفی

در سال 2005، بیت العدل اعظم، شورای بین المللی حکومتی دیانت بهائی، سندی تحت عنوان «یک ایمان مشترک» منتشر کرد. این سند پیرو نامه ای بود که بیت العدل اعظم به رهبران مذهبی جهان در آوریل 2002 نوشت. این همراه مطالعه آنلاین برای کمک به فرآیند تعامل با "یک ایمان مشترک" طراحی شده است.

sticky_note_2

سند

برای دسترسی به کل سند "یک ایمان مشترک" لطفا روی ادامه کلیک کنید

import_contacts

درس

برای دسترسی به دوره آنلاین "یک ایمان مشترک" لطفا روی ادامه کلیک کنید

منابع دیگر

وبسایت اصلی جامعه جهانی بهایی که اطلاعات وسیعی درباره تاریخ و تعالیم این دیانت ارائه می دهد. صفحۀ «تماس با بهائیان» لینک ارتباط با جوامع بهایی در سراسر جهان را در اختیار می گذارد.وبسایت اصلی جامعه جهانی بهایی که اطلاعات وسیعی درباره تاریخ و تعالیم این دیانت ارائه می دهد.

منابع دیگر